İçeriğe geç

KVKK

UŞAK VERA DERİ AYAKKABI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

1. Başvuru Hakkı

İlgili kişilerin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunları talep etme, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

Uşak Vera Deri Ayakkabı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 13. maddesine uygun olarak,  kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

2. Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

  BAŞVURU METODU BAŞVURU ADRESİ
1. Yazılı Başvuru Islak imzalı (şahsen) başvuru veya Noter vasıtasıyla Kemalöz Mh İbrahim Tahtakılıç Cd  No:128A Merkez/Uşak
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile @KEP.TR
3. Sistemlerimizde Kayıtlı Bulanan E-Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz ile info@hkglow.com
4. Sistemlerimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sistemlerinde bulunmayan e-posta adresiniz ile info@hkglow.com

 

*Başvuru gönderimlerinin “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz:

Ad-Soyad
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası   veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-Posta Adresi

 

4. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Müşteri İş Ortağı
Ziyaretçi Diğer (Lütfen Belirtiniz)
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Konu:
Eski Çalışan İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Çalışılan Yıllar:

 

Tarih:

 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım(Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz)

 

6. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

6. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

7. Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza                      :