İçeriğe geç

Aydınlatma Metni

UŞAK VERA DERİ AYAKKABI İNŞ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UŞAK VERA DERİ AYAKKABI İNŞ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  (“HK GLOW” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, HK GLOW tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak HK GLOW tarafından işlenebilecektir:

  • Şirketimizin bireysel müşterisi, bireysel müşterisi adayı iseniz;

”Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim,finans), iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, sözleşme, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim ve reklam faaliyetlerinin sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi” .

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçinde ve yurtdışında yer alan firmalara(iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil), kanunen yetkili avukatlara, muhasebecilere ve barındırma hizmetleri başta olmak üzere hizmet sağlayıcılara ve hizmet sağlayıcıları üzerinden yurtdışına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız, sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar üzerinden toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

”Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ilgili form üzerinde belirtilen adreslere yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz” ( Tercüme112 Tercüme Bürosu tarafından çevrilmiştir).

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.